โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 15, 195 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 15, 195 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 15, 195 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 15, 195 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 15, 195 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 15, 195 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 15 คือ
13515

ตัวประกอบของ 195 คือ
13513153965195

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 15, 195 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 15, 195 คือ 15

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 15, 195 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
15 แยกตัวประกอบได้ = 3x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
195 แยกตัวประกอบได้ = 3x5x13  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 15, 195 ออกมา คือ 3, 5
ตอบ ห.ร.ม.ของ 15, 195 = 3 x 5 = 15

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 15, 195 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

3
)15
195
5
)5
65
113
ตอบ ห.ร.ม.ของ 15, 195 คือ = 3 x 5 = 15

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 15, 195 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 195 ด้วยจำนวนน้อย 15
       13
15
)195
195
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 15
ตอบ ห.ร.ม.ของ 15, 195 = 15