โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 120, 190 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 120, 190 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 120, 190 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 120, 190 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 120, 190 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 120, 190 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 120 คือ
12345681012152024304060120

ตัวประกอบของ 190 คือ
12510193895190

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 120, 190 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 120, 190 คือ 10

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 120, 190 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
120 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x3x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
190 แยกตัวประกอบได้ = 2x5x19  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 120, 190 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2, 5
ตอบ ห.ร.ม.ของ 120, 190 = 2 x 5 = 10

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 120, 190 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)120
190
5
)60
95
1219
ตอบ ห.ร.ม.ของ 120, 190 คือ = 2 x 5 = 10

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 120, 190 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 190 ด้วยจำนวนน้อย 120
        1
120
)190
120
70
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 70 ไปหาร 120
      1
70
)120
70
50
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 50 ไปหาร 70
     1
50
)70
50
20
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 20 ไปหาร 50
     2
20
)50
40
10
ขั้นที่ 5 เอาเศษที่ได้คือ 10 ไปหาร 20
     2
10
)20
20
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 10
ตอบ ห.ร.ม.ของ 120, 190 = 10