โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 12, 108 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 12, 108 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 12, 108 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 12, 108 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 12, 108 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 12, 108 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 12 คือ
1234612

ตัวประกอบของ 108 คือ
1234691218273654108

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 12, 108 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 12, 108 คือ 12

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 12, 108 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
12 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
108 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3x3x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 12, 108 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2, 2, 3
ตอบ ห.ร.ม.ของ 12, 108 = 2 x 2 x 3 = 12

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 12, 108 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)12
108
2
)6
54
3
)3
27
19
ตอบ ห.ร.ม.ของ 12, 108 คือ = 2 x 2 x 3 = 12

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 12, 108 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 108 ด้วยจำนวนน้อย 12
        9
12
)108
108
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 12
ตอบ ห.ร.ม.ของ 12, 108 = 12