โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 117, 169 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 117, 169 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 117, 169 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 117, 169 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 117, 169 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 117, 169 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 117 คือ
1391339117

ตัวประกอบของ 169 คือ
113169

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 117, 169 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 117, 169 คือ 13

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 117, 169 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
117 แยกตัวประกอบได้ = 3x3x13  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
169 แยกตัวประกอบได้ = 13x13  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 117, 169 ออกมา คือ 13
ตอบ ห.ร.ม.ของ 117, 169 = 13

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 117, 169 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

13
)117
169
913
ตอบ ห.ร.ม.ของ 117, 169 คือ = 13

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 117, 169 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 169 ด้วยจำนวนน้อย 117
        1
117
)169
117
52
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 52 ไปหาร 117
      2
52
)117
104
13
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 13 ไปหาร 52
     4
13
)52
52
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 13
ตอบ ห.ร.ม.ของ 117, 169 = 13