โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 117, 143 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 117, 143 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 117, 143 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 117, 143 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 117, 143 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 117, 143 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 117 คือ
1391339117

ตัวประกอบของ 143 คือ
11113143

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 117, 143 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 117, 143 คือ 13

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 117, 143 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
117 แยกตัวประกอบได้ = 3x3x13  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
143 แยกตัวประกอบได้ = 11x13  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 117, 143 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 13
ตอบ ห.ร.ม.ของ 117, 143 = 13

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 117, 143 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

13
)117
143
911
ตอบ ห.ร.ม.ของ 117, 143 คือ = 13

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 117, 143 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 143 ด้วยจำนวนน้อย 117
        1
117
)143
117
26
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 26 ไปหาร 117
      4
26
)117
104
13
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 13 ไปหาร 26
     2
13
)26
26
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 13
ตอบ ห.ร.ม.ของ 117, 143 = 13