โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 110, 222 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 110, 222 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 110, 222 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 110, 222 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 110, 222 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 110, 222 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 110 คือ
12510112255110

ตัวประกอบของ 222 คือ
12363774111222

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 110, 222 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 110, 222 คือ 2

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 110, 222 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
110 แยกตัวประกอบได้ = 2x5x11  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
222 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x37  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 110, 222 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 110, 222 = 2

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 110, 222 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)110
222
55111
ตอบ ห.ร.ม.ของ 110, 222 คือ = 2

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 110, 222 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 222 ด้วยจำนวนน้อย 110
        2
110
)222
220
2
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 2 ไปหาร 110
     55
2
)110
110
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 110, 222 = 2