โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 110, 176 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 110, 176 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 110, 176 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 110, 176 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 110, 176 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 110, 176 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 110 คือ
12510112255110

ตัวประกอบของ 176 คือ
12481116224488176

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 110, 176 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 110, 176 คือ 22

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 110, 176 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
110 แยกตัวประกอบได้ = 2x5x11  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
176 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x2x11  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 110, 176 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2, 11
ตอบ ห.ร.ม.ของ 110, 176 = 2 x 11 = 22

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 110, 176 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)110
176
11
)55
88
58
ตอบ ห.ร.ม.ของ 110, 176 คือ = 2 x 11 = 22

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 110, 176 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 176 ด้วยจำนวนน้อย 110
        1
110
)176
110
66
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 66 ไปหาร 110
      1
66
)110
66
44
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 44 ไปหาร 66
     1
44
)66
44
22
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 22 ไปหาร 44
     2
22
)44
44
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 22
ตอบ ห.ร.ม.ของ 110, 176 = 22