โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 108, 306 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 108, 306 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 108, 306 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 108, 306 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 108, 306 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 108, 306 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 108 คือ
1234691218273654108

ตัวประกอบของ 306 คือ
1236917183451102153306

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 108, 306 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 108, 306 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 108, 306 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 2, 3, 3
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 108, 306 = 2 x 3 x 3 = 18

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 108, 306 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)108
306
3
)54
153
3
)18
51
617
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 108, 306 คือ = 2 x 3 x 3 = 18

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 108, 306 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 306 ด้วยจำนวนน้อย 108
        2
108
)306
216
90
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 90 ไปหาร 108
      1
90
)108
90
18
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 18 ไปหาร 90
     5
18
)90
90
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 18
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 108, 306 = 18