โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 108, 189 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 108, 189 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 108, 189 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 108, 189 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 108, 189 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 108, 189 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 108 คือ
1234691218273654108

ตัวประกอบของ 189 คือ
1379212763189

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 108, 189 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 108, 189 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 108, 189 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 3, 3, 3
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 108, 189 = 3 x 3 x 3 = 27

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 108, 189 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

3
)108
189
3
)36
63
3
)12
21
47
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 108, 189 คือ = 3 x 3 x 3 = 27

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 108, 189 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 189 ด้วยจำนวนน้อย 108
        1
108
)189
108
81
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 81 ไปหาร 108
      1
81
)108
81
27
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 27 ไปหาร 81
     3
27
)81
81
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 27
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 108, 189 = 27