โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 105, 171 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 105, 171 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 105, 171 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 105, 171 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 105, 171 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 105, 171 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 105 คือ
1357152135105

ตัวประกอบของ 171 คือ
1391957171

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 105, 171 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 105, 171 คือ 3

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 105, 171 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
105 แยกตัวประกอบได้ = 3x5x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
171 แยกตัวประกอบได้ = 3x3x19  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 105, 171 ออกมา คือ 3
ตอบ ห.ร.ม.ของ 105, 171 = 3

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 105, 171 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

3
)105
171
3557
ตอบ ห.ร.ม.ของ 105, 171 คือ = 3

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 105, 171 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 171 ด้วยจำนวนน้อย 105
        1
105
)171
105
66
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 66 ไปหาร 105
      1
66
)105
66
39
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 39 ไปหาร 66
     1
39
)66
39
27
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 27 ไปหาร 39
     1
27
)39
27
12
ขั้นที่ 5 เอาเศษที่ได้คือ 12 ไปหาร 27
     2
12
)27
24
3
ขั้นที่ 6 เอาเศษที่ได้คือ 3 ไปหาร 12
     4
3
)12
12
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 3
ตอบ ห.ร.ม.ของ 105, 171 = 3