โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 102, 255 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 102, 255 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 102, 255 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 102, 255 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 102, 255 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 102, 255 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 102 คือ
1236173451102

ตัวประกอบของ 255 คือ
13515175185255

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 102, 255 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 102, 255 คือ 51

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 102, 255 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
102 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x17  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
255 แยกตัวประกอบได้ = 3x5x17  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 102, 255 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 3, 17
ตอบ ห.ร.ม.ของ 102, 255 = 3 x 17 = 51

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 102, 255 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

3
)102
255
17
)34
85
25
ตอบ ห.ร.ม.ของ 102, 255 คือ = 3 x 17 = 51

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 102, 255 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 255 ด้วยจำนวนน้อย 102
        2
102
)255
204
51
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 51 ไปหาร 102
      2
51
)102
102
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 51
ตอบ ห.ร.ม.ของ 102, 255 = 51