โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 100, 115 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 100, 115 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 100, 115 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 100, 115 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 100, 115 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 100, 115 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 100 คือ
124510202550100

ตัวประกอบของ 115 คือ
1523115

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 100, 115 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 100, 115 คือ 5

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 100, 115 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
100 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x5x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
115 แยกตัวประกอบได้ = 5x23  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 100, 115 ออกมา คือ 5
ตอบ ห.ร.ม.ของ 100, 115 = 5

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 100, 115 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

5
)100
115
2023
ตอบ ห.ร.ม.ของ 100, 115 คือ = 5

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 100, 115 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 115 ด้วยจำนวนน้อย 100
        1
100
)115
100
15
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 15 ไปหาร 100
      6
15
)100
90
10
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 10 ไปหาร 15
     1
10
)15
10
5
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 5 ไปหาร 10
     2
5
)10
10
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 5
ตอบ ห.ร.ม.ของ 100, 115 = 5