โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 95, 105 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 95, 105 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 95, 105 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 95, 105 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 95, 105 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 95, 105 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 95 คือ
151995

ตัวประกอบของ 105 คือ
1357152135105

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 95, 105 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 95, 105 คือ 5

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 95, 105 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
95 แยกตัวประกอบได้ = 5x19  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
105 แยกตัวประกอบได้ = 3x5x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 95, 105 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 5
ตอบ ห.ร.ม.ของ 95, 105 = 5

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 95, 105 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

5
)95
105
1921
ตอบ ห.ร.ม.ของ 95, 105 คือ = 5

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 95, 105 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 105 ด้วยจำนวนน้อย 95
        1
95
)105
95
10
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 10 ไปหาร 95
     9
10
)95
90
5
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 5 ไปหาร 10
     2
5
)10
10
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 5
ตอบ ห.ร.ม.ของ 95, 105 = 5