โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 94, 284 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 94, 284 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 94, 284 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 94, 284 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 94, 284 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 94, 284 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 94 คือ
124794

ตัวประกอบของ 284 คือ
12471142284

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 94, 284 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 94, 284 คือ 2

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 94, 284 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
94 แยกตัวประกอบได้ = 2x47  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
284 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x71  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 94, 284 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 94, 284 = 2

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 94, 284 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)94
284
47142
ตอบ ห.ร.ม.ของ 94, 284 คือ = 2

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 94, 284 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 284 ด้วยจำนวนน้อย 94
        3
94
)284
282
2
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 2 ไปหาร 94
    47
2
)94
94
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 94, 284 = 2