โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 92, 288 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 92, 288 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 92, 288 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 92, 288 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 92, 288 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 92, 288 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 92 คือ
124234692

ตัวประกอบของ 288 คือ
1234689121618243236487296144288

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 92, 288 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 92, 288 คือ 4

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 92, 288 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
92 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x23  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
288 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x2x2x3x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 92, 288 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2, 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 92, 288 = 2 x 2 = 4

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 92, 288 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)92
288
2
)46
144
2372
ตอบ ห.ร.ม.ของ 92, 288 คือ = 2 x 2 = 4

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 92, 288 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 288 ด้วยจำนวนน้อย 92
        3
92
)288
276
12
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 12 ไปหาร 92
     7
12
)92
84
8
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 8 ไปหาร 12
     1
8
)12
8
4
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 4 ไปหาร 8
    2
4
)8
8
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 4
ตอบ ห.ร.ม.ของ 92, 288 = 4