โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 9, 93 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 9, 93 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 9, 93 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 9, 93 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 9, 93 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 9, 93 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 9 คือ
139

ตัวประกอบของ 93 คือ
133193

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 9, 93 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 9, 93 คือ 3

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 9, 93 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
9 แยกตัวประกอบได้ = 3x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
93 แยกตัวประกอบได้ = 3x31  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 9, 93 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 3
ตอบ ห.ร.ม.ของ 9, 93 = 3

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 9, 93 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

3
)9
93
331
ตอบ ห.ร.ม.ของ 9, 93 คือ = 3

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 9, 93 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 93 ด้วยจำนวนน้อย 9
      10
9
)93
90
3
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 3 ไปหาร 9
    3
3
)9
9
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 3
ตอบ ห.ร.ม.ของ 9, 93 = 3