โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 82, 282 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 82, 282 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 82, 282 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 82, 282 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 82, 282 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 82, 282 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 82 คือ
124182

ตัวประกอบของ 282 คือ
12364794141282

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 82, 282 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 82, 282 คือ 2

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 82, 282 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
82 แยกตัวประกอบได้ = 2x41  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
282 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x47  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 82, 282 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 82, 282 = 2

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 82, 282 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)82
282
41141
ตอบ ห.ร.ม.ของ 82, 282 คือ = 2

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 82, 282 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 282 ด้วยจำนวนน้อย 82
        3
82
)282
246
36
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 36 ไปหาร 82
     2
36
)82
72
10
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 10 ไปหาร 36
     3
10
)36
30
6
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 6 ไปหาร 10
     1
6
)10
6
4
ขั้นที่ 5 เอาเศษที่ได้คือ 4 ไปหาร 6
    1
4
)6
4
2
ขั้นที่ 6 เอาเศษที่ได้คือ 2 ไปหาร 4
    2
2
)4
4
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 82, 282 = 2