โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 80, 125 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 80, 125 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 80, 125 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 80, 125 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 80, 125 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 80, 125 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 80 คือ
124581016204080

ตัวประกอบของ 125 คือ
1525125

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 80, 125 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 80, 125 คือ 5

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 80, 125 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
80 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x2x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
125 แยกตัวประกอบได้ = 5x5x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 80, 125 ออกมา คือ 5
ตอบ ห.ร.ม.ของ 80, 125 = 5

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 80, 125 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

5
)80
125
1625
ตอบ ห.ร.ม.ของ 80, 125 คือ = 5

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 80, 125 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 125 ด้วยจำนวนน้อย 80
        1
80
)125
80
45
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 45 ไปหาร 80
     1
45
)80
45
35
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 35 ไปหาร 45
     1
35
)45
35
10
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 10 ไปหาร 35
     3
10
)35
30
5
ขั้นที่ 5 เอาเศษที่ได้คือ 5 ไปหาร 10
     2
5
)10
10
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 5
ตอบ ห.ร.ม.ของ 80, 125 = 5