โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 76, 168 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 76, 168 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 76, 168 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 76, 168 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 76, 168 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 76, 168 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 76 คือ
124193876

ตัวประกอบของ 168 คือ
12346781214212428425684168

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 76, 168 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 76, 168 คือ 4

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 76, 168 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
76 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x19  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
168 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x3x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 76, 168 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2, 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 76, 168 = 2 x 2 = 4

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 76, 168 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)76
168
2
)38
84
1942
ตอบ ห.ร.ม.ของ 76, 168 คือ = 2 x 2 = 4

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 76, 168 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 168 ด้วยจำนวนน้อย 76
        2
76
)168
152
16
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 16 ไปหาร 76
     4
16
)76
64
12
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 12 ไปหาร 16
     1
12
)16
12
4
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 4 ไปหาร 12
     3
4
)12
12
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 4
ตอบ ห.ร.ม.ของ 76, 168 = 4