โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 76, 152 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 76, 152 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 76, 152 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 76, 152 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 76, 152 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 76, 152 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 76 คือ
124193876

ตัวประกอบของ 152 คือ
1248193876152

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 76, 152 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 76, 152 คือ 76

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 76, 152 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
76 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x19  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
152 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x19  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 76, 152 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2, 2, 19
ตอบ ห.ร.ม.ของ 76, 152 = 2 x 2 x 19 = 76

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 76, 152 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)76
152
2
)38
76
19
)19
38
12
ตอบ ห.ร.ม.ของ 76, 152 คือ = 2 x 2 x 19 = 76

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 76, 152 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 152 ด้วยจำนวนน้อย 76
        2
76
)152
152
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 76
ตอบ ห.ร.ม.ของ 76, 152 = 76
ห.ร.ม.ของจำนวนนับอื่นๆที่น่าสนใจ