โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 6, 171 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 6, 171 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 6, 171 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 6, 171 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 6, 171 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 6, 171 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 6 คือ
1236

ตัวประกอบของ 171 คือ
1391957171

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 6, 171 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 6, 171 คือ 3

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 6, 171 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
6 แยกตัวประกอบได้ = 2x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
171 แยกตัวประกอบได้ = 3x3x19  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 6, 171 ออกมา คือ 3
ตอบ ห.ร.ม.ของ 6, 171 = 3

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 6, 171 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

3
)6
171
257
ตอบ ห.ร.ม.ของ 6, 171 คือ = 3

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 6, 171 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 171 ด้วยจำนวนน้อย 6
       28
6
)171
168
3
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 3 ไปหาร 6
    2
3
)6
6
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 3
ตอบ ห.ร.ม.ของ 6, 171 = 3