โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 59, 236 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 59, 236 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 59, 236 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 59, 236 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 59, 236 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 59, 236 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 59 คือ
159

ตัวประกอบของ 236 คือ
12459118236

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 59, 236 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 59, 236 คือ 59

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 59, 236 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
59 แยกตัวประกอบได้ = 59  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
236 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x59  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 59, 236 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 59
ตอบ ห.ร.ม.ของ 59, 236 = 59

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 59, 236 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

59
)59
236
14
ตอบ ห.ร.ม.ของ 59, 236 คือ = 59

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 59, 236 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 236 ด้วยจำนวนน้อย 59
        4
59
)236
236
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 59
ตอบ ห.ร.ม.ของ 59, 236 = 59