โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 51, 221 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 51, 221 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 51, 221 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 51, 221 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 51, 221 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 51, 221 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 51 คือ
131751

ตัวประกอบของ 221 คือ
11317221

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 51, 221 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 51, 221 คือ 17

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 51, 221 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
51 แยกตัวประกอบได้ = 3x17  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
221 แยกตัวประกอบได้ = 13x17  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 51, 221 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 17
ตอบ ห.ร.ม.ของ 51, 221 = 17

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 51, 221 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

17
)51
221
313
ตอบ ห.ร.ม.ของ 51, 221 คือ = 17

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 51, 221 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 221 ด้วยจำนวนน้อย 51
        4
51
)221
204
17
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 17 ไปหาร 51
     3
17
)51
51
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 17
ตอบ ห.ร.ม.ของ 51, 221 = 17