โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 50, 208 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 50, 208 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 50, 208 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 50, 208 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 50, 208 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 50, 208 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 50 คือ
125102550

ตัวประกอบของ 208 คือ
124813162652104208

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 50, 208 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 50, 208 คือ 2

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 50, 208 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
50 แยกตัวประกอบได้ = 2x5x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
208 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x2x13  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 50, 208 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 50, 208 = 2

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 50, 208 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)50
208
25104
ตอบ ห.ร.ม.ของ 50, 208 คือ = 2

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 50, 208 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 208 ด้วยจำนวนน้อย 50
        4
50
)208
200
8
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 8 ไปหาร 50
     6
8
)50
48
2
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 2 ไปหาร 8
    4
2
)8
8
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 50, 208 = 2