โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 5, 100 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 5, 100 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 5, 100 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 5, 100 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 5, 100 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 5, 100 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 5 คือ
15

ตัวประกอบของ 100 คือ
124510202550100

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 5, 100 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 5, 100 คือ 5

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 5, 100 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
5 แยกตัวประกอบได้ = 5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
100 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x5x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 5, 100 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 5
ตอบ ห.ร.ม.ของ 5, 100 = 5

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 5, 100 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

5
)5
100
120
ตอบ ห.ร.ม.ของ 5, 100 คือ = 5

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 5, 100 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 100 ด้วยจำนวนน้อย 5
       20
5
)100
100
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 5
ตอบ ห.ร.ม.ของ 5, 100 = 5