โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 492, 744, 1044 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 492, 744, 1044 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 492, 744, 1044 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 492, 744, 1044 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 492, 744, 1044 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 492, 744, 1044 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 492 คือ
12346124182123164246492

ตัวประกอบของ 744 คือ
1234681224316293124186248372744

ตัวประกอบของ 1044 คือ
1234691218293658871161742613485221044

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 492, 744, 1044 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 492, 744, 1044 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 492, 744, 1044 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 2, 2, 3
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 492, 744, 1044 = 2 x 2 x 3 = 12

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 492, 744, 1044 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)492
744
1044
2
)246
372
522
3
)123
186
261
416287
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 492, 744, 1044 คือ = 2 x 2 x 3 = 12