โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 45, 153 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 45, 153 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 45, 153 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 45, 153 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 45, 153 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 45, 153 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 45 คือ
13591545

ตัวประกอบของ 153 คือ
1391751153

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 45, 153 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 45, 153 คือ 9

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 45, 153 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
45 แยกตัวประกอบได้ = 3x3x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
153 แยกตัวประกอบได้ = 3x3x17  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 45, 153 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 3, 3
ตอบ ห.ร.ม.ของ 45, 153 = 3 x 3 = 9

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 45, 153 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

3
)45
153
3
)15
51
517
ตอบ ห.ร.ม.ของ 45, 153 คือ = 3 x 3 = 9

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 45, 153 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 153 ด้วยจำนวนน้อย 45
        3
45
)153
135
18
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 18 ไปหาร 45
     2
18
)45
36
9
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 9 ไปหาร 18
     2
9
)18
18
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 9
ตอบ ห.ร.ม.ของ 45, 153 = 9