โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 42, 182 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 42, 182 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 42, 182 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 42, 182 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 42, 182 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 42, 182 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 42 คือ
12367142142

ตัวประกอบของ 182 คือ
12713142691182

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 42, 182 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 42, 182 คือ 14

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 42, 182 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
42 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
182 แยกตัวประกอบได้ = 2x7x13  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 42, 182 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2, 7
ตอบ ห.ร.ม.ของ 42, 182 = 2 x 7 = 14

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 42, 182 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)42
182
7
)21
91
313
ตอบ ห.ร.ม.ของ 42, 182 คือ = 2 x 7 = 14

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 42, 182 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 182 ด้วยจำนวนน้อย 42
        4
42
)182
168
14
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 14 ไปหาร 42
     3
14
)42
42
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 14
ตอบ ห.ร.ม.ของ 42, 182 = 14
ห.ร.ม.ของจำนวนนับอื่นๆที่น่าสนใจ