โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 35, 135 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 35, 135 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 35, 135 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 35, 135 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 35, 135 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 35, 135 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 35 คือ
15735

ตัวประกอบของ 135 คือ
1359152745135

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 35, 135 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 35, 135 คือ 5

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 35, 135 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
35 แยกตัวประกอบได้ = 5x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
135 แยกตัวประกอบได้ = 3x3x3x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 35, 135 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 5
ตอบ ห.ร.ม.ของ 35, 135 = 5

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 35, 135 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

5
)35
135
727
ตอบ ห.ร.ม.ของ 35, 135 คือ = 5

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 35, 135 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 135 ด้วยจำนวนน้อย 35
        3
35
)135
105
30
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 30 ไปหาร 35
     1
30
)35
30
5
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 5 ไปหาร 30
     6
5
)30
30
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 5
ตอบ ห.ร.ม.ของ 35, 135 = 5