โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 32, 112 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 32, 112 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 32, 112 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 32, 112 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 32, 112 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 32, 112 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 32 คือ
12481632

ตัวประกอบของ 112 คือ
1247814162856112

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 32, 112 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 32, 112 คือ 16

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 32, 112 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
32 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x2x2  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
112 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x2x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 32, 112 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2, 2, 2, 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 32, 112 = 2 x 2 x 2 x 2 = 16

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 32, 112 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)32
112
2
)16
56
2
)8
28
2
)4
14
27
ตอบ ห.ร.ม.ของ 32, 112 คือ = 2 x 2 x 2 x 2 = 16

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 32, 112 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 112 ด้วยจำนวนน้อย 32
        3
32
)112
96
16
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 16 ไปหาร 32
     2
16
)32
32
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 16
ตอบ ห.ร.ม.ของ 32, 112 = 16