โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 25, 225 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 25, 225 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 25, 225 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 25, 225 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 25, 225 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 25, 225 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 25 คือ
1525

ตัวประกอบของ 225 คือ
135915254575225

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 25, 225 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 25, 225 คือ 25

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 25, 225 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
25 แยกตัวประกอบได้ = 5x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
225 แยกตัวประกอบได้ = 3x3x5x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 25, 225 ออกมา คือ 5, 5
ตอบ ห.ร.ม.ของ 25, 225 = 5 x 5 = 25

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 25, 225 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

5
)25
225
5
)5
45
19
ตอบ ห.ร.ม.ของ 25, 225 คือ = 5 x 5 = 25

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 25, 225 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 225 ด้วยจำนวนน้อย 25
        9
25
)225
225
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 25
ตอบ ห.ร.ม.ของ 25, 225 = 25