โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 24, 208 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 24, 208 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 24, 208 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 24, 208 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 24, 208 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 24, 208 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 24 คือ
1234681224

ตัวประกอบของ 208 คือ
124813162652104208

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 24, 208 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 24, 208 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 24, 208 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 2, 2, 2
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 24, 208 = 2 x 2 x 2 = 8

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 24, 208 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)24
208
2
)12
104
2
)6
52
326
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 24, 208 คือ = 2 x 2 x 2 = 8

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 24, 208 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 208 ด้วยจำนวนน้อย 24
        8
24
)208
192
16
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 16 ไปหาร 24
     1
16
)24
16
8
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 8 ไปหาร 16
     2
8
)16
16
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 8
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 24, 208 = 8