โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 24, 142 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 24, 142 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 24, 142 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 24, 142 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 24, 142 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 24, 142 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 24 คือ
1234681224

ตัวประกอบของ 142 คือ
1271142

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 24, 142 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 24, 142 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 24, 142 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 2
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 24, 142 = 2

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 24, 142 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)24
142
1271
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 24, 142 คือ = 2

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 24, 142 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 142 ด้วยจำนวนน้อย 24
        5
24
)142
120
22
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 22 ไปหาร 24
     1
22
)24
22
2
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 2 ไปหาร 22
    11
2
)22
22
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 2
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 24, 142 = 2