โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 14, 138 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 14, 138 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 14, 138 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 14, 138 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 14, 138 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 14, 138 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 14 คือ
12714

ตัวประกอบของ 138 คือ
1236234669138

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 14, 138 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 14, 138 คือ 2

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 14, 138 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
14 แยกตัวประกอบได้ = 2x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
138 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x23  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 14, 138 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 14, 138 = 2

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 14, 138 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)14
138
769
ตอบ ห.ร.ม.ของ 14, 138 คือ = 2

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 14, 138 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 138 ด้วยจำนวนน้อย 14
        9
14
)138
126
12
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 12 ไปหาร 14
     1
12
)14
12
2
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 2 ไปหาร 12
     6
2
)12
12
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 14, 138 = 2