โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 116, 184 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 116, 184 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 116, 184 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 116, 184 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 116, 184 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 116, 184 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 116 คือ
1242958116

ตัวประกอบของ 184 คือ
1248234692184

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 116, 184 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 116, 184 คือ 4

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 116, 184 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
116 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x29  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
184 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x23  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 116, 184 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2, 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 116, 184 = 2 x 2 = 4

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 116, 184 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)116
184
2
)58
92
2946
ตอบ ห.ร.ม.ของ 116, 184 คือ = 2 x 2 = 4

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 116, 184 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 184 ด้วยจำนวนน้อย 116
        1
116
)184
116
68
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 68 ไปหาร 116
      1
68
)116
68
48
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 48 ไปหาร 68
     1
48
)68
48
20
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 20 ไปหาร 48
     2
20
)48
40
8
ขั้นที่ 5 เอาเศษที่ได้คือ 8 ไปหาร 20
     2
8
)20
16
4
ขั้นที่ 6 เอาเศษที่ได้คือ 4 ไปหาร 8
    2
4
)8
8
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 4
ตอบ ห.ร.ม.ของ 116, 184 = 4