โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 112, 140 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 112, 140 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 112, 140 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 112, 140 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 112, 140 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 112, 140 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 112 คือ
1247814162856112

ตัวประกอบของ 140 คือ
12457101420283570140

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 112, 140 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 112, 140 คือ 28

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 112, 140 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
112 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x2x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
140 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x5x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 112, 140 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2, 2, 7
ตอบ ห.ร.ม.ของ 112, 140 = 2 x 2 x 7 = 28

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 112, 140 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)112
140
2
)56
70
7
)28
35
45
ตอบ ห.ร.ม.ของ 112, 140 คือ = 2 x 2 x 7 = 28

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 112, 140 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 140 ด้วยจำนวนน้อย 112
        1
112
)140
112
28
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 28 ไปหาร 112
      4
28
)112
112
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 28
ตอบ ห.ร.ม.ของ 112, 140 = 28
ห.ร.ม.ของจำนวนนับอื่นๆที่น่าสนใจ