โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 108, 279 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 108, 279 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 108, 279 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 108, 279 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 108, 279 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 108, 279 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 108 คือ
1234691218273654108

ตัวประกอบของ 279 คือ
1393193279

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 108, 279 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 108, 279 คือ 9

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 108, 279 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
108 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3x3x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
279 แยกตัวประกอบได้ = 3x3x31  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 108, 279 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 3, 3
ตอบ ห.ร.ม.ของ 108, 279 = 3 x 3 = 9

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 108, 279 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

3
)108
279
3
)36
93
1231
ตอบ ห.ร.ม.ของ 108, 279 คือ = 3 x 3 = 9

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 108, 279 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 279 ด้วยจำนวนน้อย 108
        2
108
)279
216
63
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 63 ไปหาร 108
      1
63
)108
63
45
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 45 ไปหาร 63
     1
45
)63
45
18
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 18 ไปหาร 45
     2
18
)45
36
9
ขั้นที่ 5 เอาเศษที่ได้คือ 9 ไปหาร 18
     2
9
)18
18
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 9
ตอบ ห.ร.ม.ของ 108, 279 = 9