โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 108, 273 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 108, 273 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 108, 273 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 108, 273 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 108, 273 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 108, 273 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 108 คือ
1234691218273654108

ตัวประกอบของ 273 คือ
13713213991273

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 108, 273 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 108, 273 คือ 3

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 108, 273 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
108 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3x3x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
273 แยกตัวประกอบได้ = 3x7x13  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 108, 273 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 3
ตอบ ห.ร.ม.ของ 108, 273 = 3

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 108, 273 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

3
)108
273
3691
ตอบ ห.ร.ม.ของ 108, 273 คือ = 3

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 108, 273 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 273 ด้วยจำนวนน้อย 108
        2
108
)273
216
57
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 57 ไปหาร 108
      1
57
)108
57
51
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 51 ไปหาร 57
     1
51
)57
51
6
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 6 ไปหาร 51
     8
6
)51
48
3
ขั้นที่ 5 เอาเศษที่ได้คือ 3 ไปหาร 6
    2
3
)6
6
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 3
ตอบ ห.ร.ม.ของ 108, 273 = 3