โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 108, 158 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 108, 158 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 108, 158 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 108, 158 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 108, 158 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 108, 158 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 108 คือ
1234691218273654108

ตัวประกอบของ 158 คือ
1279158

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 108, 158 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 108, 158 คือ 2

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 108, 158 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
108 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3x3x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
158 แยกตัวประกอบได้ = 2x79  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 108, 158 ออกมา คือ 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 108, 158 = 2

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 108, 158 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)108
158
5479
ตอบ ห.ร.ม.ของ 108, 158 คือ = 2

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 108, 158 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 158 ด้วยจำนวนน้อย 108
        1
108
)158
108
50
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 50 ไปหาร 108
      2
50
)108
100
8
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 8 ไปหาร 50
     6
8
)50
48
2
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 2 ไปหาร 8
    4
2
)8
8
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 108, 158 = 2
ห.ร.ม.ของจำนวนนับอื่นๆที่น่าสนใจ