โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 105, 259 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 105, 259 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 105, 259 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 105, 259 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 105, 259 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 105, 259 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 105 คือ
1357152135105

ตัวประกอบของ 259 คือ
1737259

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 105, 259 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 105, 259 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 105, 259 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 7
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 105, 259 = 7

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 105, 259 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

7
)105
259
1537
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 105, 259 คือ = 7

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 105, 259 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 259 ด้วยจำนวนน้อย 105
        2
105
)259
210
49
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 49 ไปหาร 105
      2
49
)105
98
7
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 7 ไปหาร 49
     7
7
)49
49
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 7
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 105, 259 = 7