โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 105, 175 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 105, 175 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 105, 175 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 105, 175 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 105, 175 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 105, 175 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 105 คือ
1357152135105

ตัวประกอบของ 175 คือ
1572535175

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 105, 175 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 105, 175 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 105, 175 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 5, 7
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 105, 175 = 5 x 7 = 35

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 105, 175 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

5
)105
175
7
)21
35
35
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 105, 175 คือ = 5 x 7 = 35

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 105, 175 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 175 ด้วยจำนวนน้อย 105
        1
105
)175
105
70
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 70 ไปหาร 105
      1
70
)105
70
35
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 35 ไปหาร 70
     2
35
)70
70
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 35
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 105, 175 = 35