โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 96, 196 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 96, 196 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 96, 196 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 96, 196 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 96, 196 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 96, 196 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 96 คือ
123468121624324896

ตัวประกอบของ 196 คือ
124714284998196

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 96, 196 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 96, 196 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 96, 196 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 2, 2
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 96, 196 = 2 x 2 = 4

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 96, 196 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)96
196
2
)48
98
2449
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 96, 196 คือ = 2 x 2 = 4

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 96, 196 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 196 ด้วยจำนวนน้อย 96
        2
96
)196
192
4
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 4 ไปหาร 96
    24
4
)96
96
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 4
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 96, 196 = 4