โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 96, 126 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 96, 126 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 96, 126 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 96, 126 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 96, 126 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 96, 126 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 96 คือ
123468121624324896

ตัวประกอบของ 126 คือ
1236791418214263126

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 96, 126 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 96, 126 คือ 6

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 96, 126 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
96 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x2x2x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
126 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x3x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 96, 126 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2, 3
ตอบ ห.ร.ม.ของ 96, 126 = 2 x 3 = 6

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 96, 126 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)96
126
3
)48
63
1621
ตอบ ห.ร.ม.ของ 96, 126 คือ = 2 x 3 = 6

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 96, 126 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 126 ด้วยจำนวนน้อย 96
        1
96
)126
96
30
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 30 ไปหาร 96
     3
30
)96
90
6
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 6 ไปหาร 30
     5
6
)30
30
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 6
ตอบ ห.ร.ม.ของ 96, 126 = 6