โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 95, 133 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 95, 133 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 95, 133 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 95, 133 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 95, 133 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 95, 133 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 95 คือ
151995

ตัวประกอบของ 133 คือ
1719133

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 95, 133 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 95, 133 คือ 19

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 95, 133 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
95 แยกตัวประกอบได้ = 5x19  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
133 แยกตัวประกอบได้ = 7x19  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 95, 133 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 19
ตอบ ห.ร.ม.ของ 95, 133 = 19

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 95, 133 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

19
)95
133
57
ตอบ ห.ร.ม.ของ 95, 133 คือ = 19

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 95, 133 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 133 ด้วยจำนวนน้อย 95
        1
95
)133
95
38
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 38 ไปหาร 95
     2
38
)95
76
19
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 19 ไปหาร 38
     2
19
)38
38
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 19
ตอบ ห.ร.ม.ของ 95, 133 = 19
ห.ร.ม.ของจำนวนนับอื่นๆที่น่าสนใจ