โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 92, 230 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 92, 230 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 92, 230 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 92, 230 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 92, 230 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 92, 230 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 92 คือ
124234692

ตัวประกอบของ 230 คือ
125102346115230

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 92, 230 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 92, 230 คือ 46

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 92, 230 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
92 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x23  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
230 แยกตัวประกอบได้ = 2x5x23  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 92, 230 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2, 23
ตอบ ห.ร.ม.ของ 92, 230 = 2 x 23 = 46

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 92, 230 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)92
230
23
)46
115
25
ตอบ ห.ร.ม.ของ 92, 230 คือ = 2 x 23 = 46

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 92, 230 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 230 ด้วยจำนวนน้อย 92
        2
92
)230
184
46
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 46 ไปหาร 92
     2
46
)92
92
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 46
ตอบ ห.ร.ม.ของ 92, 230 = 46