โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 89, 267 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 89, 267 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 89, 267 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 89, 267 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 89, 267 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 89, 267 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 89 คือ
189

ตัวประกอบของ 267 คือ
1389267

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 89, 267 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 89, 267 คือ 89

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 89, 267 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
89 แยกตัวประกอบได้ = 89  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
267 แยกตัวประกอบได้ = 3x89  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 89, 267 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 89
ตอบ ห.ร.ม.ของ 89, 267 = 89

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 89, 267 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

89
)89
267
13
ตอบ ห.ร.ม.ของ 89, 267 คือ = 89

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 89, 267 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 267 ด้วยจำนวนน้อย 89
        3
89
)267
267
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 89
ตอบ ห.ร.ม.ของ 89, 267 = 89