โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 85, 130 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 85, 130 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 85, 130 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 85, 130 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 85, 130 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 85, 130 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 85 คือ
151785

ตัวประกอบของ 130 คือ
12510132665130

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 85, 130 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 85, 130 คือ 5

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 85, 130 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
85 แยกตัวประกอบได้ = 5x17  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
130 แยกตัวประกอบได้ = 2x5x13  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 85, 130 ออกมา คือ 5
ตอบ ห.ร.ม.ของ 85, 130 = 5

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 85, 130 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

5
)85
130
1726
ตอบ ห.ร.ม.ของ 85, 130 คือ = 5

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 85, 130 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 130 ด้วยจำนวนน้อย 85
        1
85
)130
85
45
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 45 ไปหาร 85
     1
45
)85
45
40
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 40 ไปหาร 45
     1
40
)45
40
5
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 5 ไปหาร 40
     8
5
)40
40
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 5
ตอบ ห.ร.ม.ของ 85, 130 = 5