โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 78, 91 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 78, 91 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 78, 91 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 78, 91 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 78, 91 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 78, 91 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 78 คือ
123613263978

ตัวประกอบของ 91 คือ
171391

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 78, 91 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 78, 91 คือ 13

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 78, 91 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
78 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x13  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
91 แยกตัวประกอบได้ = 7x13  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 78, 91 ออกมา คือ 13
ตอบ ห.ร.ม.ของ 78, 91 = 13

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 78, 91 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

13
)78
91
67
ตอบ ห.ร.ม.ของ 78, 91 คือ = 13

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 78, 91 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 91 ด้วยจำนวนน้อย 78
       1
78
)91
78
13
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 13 ไปหาร 78
     6
13
)78
78
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 13
ตอบ ห.ร.ม.ของ 78, 91 = 13