โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 74, 250 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 74, 250 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 74, 250 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 74, 250 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 74, 250 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 74, 250 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 74 คือ
123774

ตัวประกอบของ 250 คือ
125102550125250

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 74, 250 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 74, 250 คือ 2

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 74, 250 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
74 แยกตัวประกอบได้ = 2x37  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
250 แยกตัวประกอบได้ = 2x5x5x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 74, 250 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 74, 250 = 2

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 74, 250 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)74
250
37125
ตอบ ห.ร.ม.ของ 74, 250 คือ = 2

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 74, 250 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 250 ด้วยจำนวนน้อย 74
        3
74
)250
222
28
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 28 ไปหาร 74
     2
28
)74
56
18
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 18 ไปหาร 28
     1
18
)28
18
10
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 10 ไปหาร 18
     1
10
)18
10
8
ขั้นที่ 5 เอาเศษที่ได้คือ 8 ไปหาร 10
     1
8
)10
8
2
ขั้นที่ 6 เอาเศษที่ได้คือ 2 ไปหาร 8
    4
2
)8
8
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 74, 250 = 2