โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 64, 160 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 64, 160 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 64, 160 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 64, 160 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 64, 160 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 64, 160 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 64 คือ
1248163264

ตัวประกอบของ 160 คือ
12458101620324080160

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 64, 160 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 64, 160 คือ 32

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 64, 160 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
64 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x2x2x2  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
160 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x2x2x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 64, 160 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2, 2, 2, 2, 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 64, 160 = 2 x 2 x 2 x 2 x 2 = 32

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 64, 160 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)64
160
2
)32
80
2
)16
40
2
)8
20
2
)4
10
25
ตอบ ห.ร.ม.ของ 64, 160 คือ = 2 x 2 x 2 x 2 x 2 = 32

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 64, 160 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 160 ด้วยจำนวนน้อย 64
        2
64
)160
128
32
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 32 ไปหาร 64
     2
32
)64
64
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 32
ตอบ ห.ร.ม.ของ 64, 160 = 32